my inspiration

 
Milky

Model dog: Milky

Model dog: Bingo

My Bingo

Model dog: My Bingo

Play me